Kategorier
Syfte

Hur förbättrar vi skolelevernas kunskaper?

Få ifrågasätter att de mätbara kunskaperna hos svenska grundskole- och gymnasieelever sjunkit konstant under de senaste 30 åren. Frågan får anses välutredd och de små förbättringar som uppvisats 2015 och 2018 beror troligen på mät- och metodfel.

Det finns på skolområdet ”best practise”. Det är Herbart-Ziller-pedagogiken som så framgångsrikt har tillämpats i Sverige fram till 1960-talet och som tillämpas med stor framgång i skolor i Singapore, Taiwan, Japan, Sydkorea och delar av Kina.

Pedagogiken bygger på att anpassa undervisningen till elevernas mognads- och kunskapsnivå. Elever på olika nivåer kan inte undervisas tillsammans eftersom kunskapsinhämtning bygger på progression där tidigare inhämtade kunskaper jämförs med den nya kunskap som ska läras in enligt en tydlig plan:

  1. Förberedelse för att väcka elevernas intresse
  2. Läraren presenterar det eleverna ska tillägna sig
  3. Det nya materialet jämförs med tidigare inhämtad kunskap
  4. Generalisering och sammanfattning
  5. Övning, repetition och användning av kunskap

Först när eleven tillgodogjort sig kunskapen kan eleven gå vidare eftersom den behöver kunskapen som grund när ytterligare kunskap i ämnet ska inhämtas, se punkt 3 ovan.

För att avgöra om eleven tillgodogjort sig tillräcklig kunskap behövs tydliga kriterier för vilken kunskap som ska inhämtas i varje årskurs – en ”läroplan”. Läroplanen måste vara så detaljerad att varje lärare förstår exakt vad som ska läras ut och vad eleven ska kunna uppvisa för kunskaper för att anses ha tillgodogjort sig kunskapen.

Detta är ett initiativ för att utveckla den svenska skolan till en skola där lärandet är kunskapsbaserat, mätbart och domänspecifikt.

Initiativet är opolitiskt och borde vara okontroversiellt. Det kommer att gynna såväl svaga- som starka elever. Min förhoppning är också att det kommer att leda till mindre stress i skolan för såväl elever som lärare.

Initiativet borde komma från Skolverket. Det gör det tyvärr inte. Jag tror inte att vi kan vänta längre. Ett dåligt skolsystem gör på sikt ett land fattigt. Därför driver jag detta initiativ.

Målet är att ta fram kunskapsbaserade läroplaner med tydliga betygskriterier för grundskolans mellan- och högstadium i ämnena matematik, biologi, kemi, fysik, historia och svenska.